Projekty

Realizowane

Well School Tech

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w październiku 2016 r. rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+ pt. Well School Tech. Okres późno-dziecięcy i młodzieńczy są kluczowymi momentami dla promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania chorobom psychicznym, biorąc … przeczytaj więcej…

TIDES

„ICT Guides” (akronim TIDES) to projekt realizowany w ramach partnerstwa strategicznego akcji 2 programu Erasmus+. Partnerzy projektu TIDES to, oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, urzędy miejskie wielkich europejskich metropolii: Goeteborga, Berlina, Madrytu i Sheffield, w których od lat notuje się wysoki odsetek … przeczytaj więcej…

Thinking Smart

Celem projektu „Thinking Smart: Toolkit for the engagement of Higher Education Institutions (HEI) in regional growth” jest promocja zaangażowania uczelni wyższych (HEI) w strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), jako sposobu na przyczynianie się do rozwoju regionalnego. Inteligentną specjalizację definiuje … przeczytaj więcej…

Similar

Celem projektu Similar – Supporting Integration of Migrant Learners, Asyluum Seekers and Refugees (projekt Erasmus+ KA2 nr 2016-1-PL01-KA204-026654) jest wspieranie integracji imigrantów poprzez wielowymiarowe działania, obejmujące samych imigrantów jak i osoby z nimi pracujące (organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, … przeczytaj więcej…

SciFUN

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w styczniu 2016r. rozpoczęto realizację dwuletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Making Learning Science Fun (SciFUN). Główną ideą przyświecającą projektowi jest popularyzacja przedmiotów ścisłych wśród uczniów. Ma on na celu zwiększenie zaangażowania oraz … przeczytaj więcej…

Open Mind

Projekt OPEN MIND to edukacyjny projekt kierowany do studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Pełna nazwa projektu to: „OPEN MIND – gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners … przeczytaj więcej…

Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA

„Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu” to nowy projekt Uniwersytetu Łódzkiego realizowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Rozwój Polskich Uczelni). Głównym celem projektu jest stworzenie studiów II stopnia, które uzupełnią cykl kształcenia na studiach licencjackich – Lingwistyka dla Biznesu. Program: Fundusz Stypendialny … przeczytaj więcej…

LiMe

Międzynarodowy projekt LiMe – Languages in Media przewiduje stworzenie internetowej platformy edukacyjnej oraz materiałów szkoleniowych w zakresie wykorzystania różnych mediów w edukacji językowej migrantów. Partnerzy projektu dążą do stworzenia narzędzi, które pozwolą cudzoziemcom dekodować przekazy medialne, a w efekcie łatwiej … przeczytaj więcej…

iPro

iProfessional (iPro) jest platformą współpracy między instytucjami z 8 krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zbadania potencjału kolaboracji przestrzeni interaktywnych mediów (nowych mediów), sztuki, designu, biznesu oraz instytucji szkolnictwa wyższego proponujących studiach z tego zakresu (media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, … przeczytaj więcej…

IANUS II

Projekt IANUS II – Inter-Academic Network Erasmus Mundus II  polega na rozwijaniu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich poprzez promowanie mobilności na wszystkich poziomach studiów w odniesieniu do studentów (studiów licencjackich i magisterskich), doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników … przeczytaj więcej…

FYS-Forums

Międzynarodowy projekt Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości (Future Youth School Forums – FYS-Forums) jest realizowany w latach 2015-2018 w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w Edukacji Szkolnej. Projekt koresponduje z aktualnymi priorytetami UE do roku 2020, którymi są zapewnienie lepszego poziomu … przeczytaj więcej…

FIZCOM

Projekt „FIZCOM – Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych” ma na celu stworzenie nowatorskiego kursu z przedmiotu podstawowego – fizjologia zwierząt. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych i stworzeniu warunków do interaktywnej … przeczytaj więcej…

FALEFOS

Celem projektu FALEFOS – Family Learning in Foster families (Edukacja rodzinna w rodzinach zastępczych) jest lepsze porozumienie i zacieśnienie współpracy między rodzicami zastępczymi, rodzicami biologicznymi i pracownikami pomocy społecznej dla dobra dzieci. Dzieci w rodzinach zastępczych znajdują się w centrum wszystkich starań i działań. … przeczytaj więcej…

ETM

ETM – The European Technology Transfer Manager (Europejski Broker Transferu Technologii), to projekt którego celem jest wspieranie procesu przekształcenia wyników badań naukowych lub opracowanych prototypów w produkty i technologie komercyjne. W Unii Europejskiej powstaje bardzo dużo wyników badań i wynalazków, które nie … przeczytaj więcej…

ESSE

Głównym celem projektu ESSE – Early School-leaving & Second-chance Education, jest zmniejszenie odsetka osób przerywających naukę poprzez wypracowanie rozwiązań sprzyjających zarówno zapobieganiu wczesnemu porzucaniu nauki, jak i  edukacji drugiej szansy. Projekt ma służyć propagowaniu i szerokiemu wykorzystaniu rozwiązań/działań z zakresu zapobiegania … przeczytaj więcej…

ESFIDIP

Działania konsorcjum projektu ESFIDIP – The Establishment of a Foundation for the Integration of Disabled People into HEIs of Azerbaijan skoncentrowane są na poprawie dostępu do szkolnictwa wyższego Azerbejdżanu dla osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie – na wzór najlepszych rozwiązań i praktyk … przeczytaj więcej…

ELMI

Działania konsorcjum projektu ELMI TOI (Integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy) skoncentrowane są na polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się opieką (np. nad członkiem rodziny) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad … przeczytaj więcej…

EILM

Konsorcjum projektu Europeans on the intercultural labour market dąży do włączenia osób dorosłych, tak pracodawców, jak i pracowników zatrudnionych w różnych sektorach, w szereg aktywności, które pozwolą im poznać kulturę i organizację pracy oraz zwyczaje innych krajów w Europie, a co za … przeczytaj więcej…

ECOHYDROLOGY

Ekohydrologia – studia drugiego stopnia w ramach programu Erasmus Mundus – to wyjątkowe międzynarodowe studia magisterskie skupiające się na nowej wizji odnowy ekosystemów wodnych oraz ich dłogoterminowego zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ekohydrologii została rozwinięta i dopracowana dzięki Międzynarodowemu Programowi Hydrologicznemu UNESCO (IHP). … przeczytaj więcej…

DysTEFL2

Projekt DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language 2 jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk. DysTEFL2 jest dwuletnim projektem realizowanym przez konsorcjum skupiające jednostki … przeczytaj więcej…

DysTEFL

W projekcie DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, który zakończy się we wrześniu 2013, siedmiu partnerów z Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Austrii pracuje nad przygotowaniem kursu szkoleniowego i materiałów do samokształcenia dla przyszłych i czynnych … przeczytaj więcej…

DIST

Projekt „Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe” (DIST – Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship) w innowacyjny sposób podchodzi do problematyki propagowania przedsiębiorczości. Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi edukacyjnych potrzebnych w rozwoju przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wideo-historii biznesowych. DIST adresowany … przeczytaj więcej…

DIGI.COM/YOUTH

Tytuł projektu: Digitally Competent Youth (akronim: DIGI.COM/YOUTH) Program: ERASMUS+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Obszar: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży Czas trwania: 01.02.2015 – 31.01.2017 Instytucja koordynująca: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Niemcy) Instytucje partnerskie: … przeczytaj więcej…

Chłopaki czytają

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Boys Reading – Chłopaki czytają” realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus+, którego główny cel stanowi rozwijanie umiejętności uczestników poprzez edukację formalną i pozaformalną. W projekcie Boys Reading, zarządzanym przez CARDET (Cypr), biorą udział partnerzy z krajów Europy … przeczytaj więcej…

C4C CLIL dla Dzieci

Celem rozpoczętego we wrześniu 2015 roku projektu C4C – CLIL dla Dzieci jest zaoferowanie przyszłym i praktykującym nauczycielom szkół podstawowych pełnego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie ich wiedzy na temat zastosowania metodologii CLIL w nauczaniu matematyki i przyrody. W wyniku … przeczytaj więcej…

BEST+

Projekt BEST+ (Blended Erasmus+ Staff Training) wspiera rozwój kompetencji pracowników zatrudnionych w uczelnianych Biurach Współpracy Zagranicznej. Jego celem jest opracowanie metodologii szkoleń dla tej grupy pracowników, realizowanych w formule „blended learning”. Ma to na celu połączenie tradycyjnej mobilności pracowników administracyjnych … przeczytaj więcej…

Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe Uniwersytet Łódzki jest partnerem projektu międzynarodowego ASPIRE (Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations Expertise), finansowanego przez Komisję Europejską (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) w ramach umowy VS/2016/0379. Aktywne … przeczytaj więcej…

Możliwość komentowania jest wyłączona.