Programy

Inne

Logo programu TempusTempus IV

Progam zakończył się w roku 2013 i został zastąpiony przez nowy program Erasmus+ (przewidziany na lata 2014 – 2020). Obecnie trawa realizacja ostatnich projektów. 

Program Tempus IV (2007 – 2013) jest programem Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie procesu reform oraz modernizacji szkolnictwa wyższego w krajach-beneficjentach programu. Kraje te zostały pogrupowane na cztery rejony sąsiadujące z UE: Europa Wschodnia, Azja Centralna, Zachodnie Bałkany, region śródziemnomorski.

Przedmiotem działań w programie Tempus jest współpraca uczelni UE ze szkołami wyższymi z krajów partnerskich wyrażająca się we wspólnej realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Program Tempus jest programem centralnym, zarządzanym przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Obecnie realizowana jest czwarta faza programu.

Krajami uprawnionymi do udziału w programie Tempus jest 27 krajów Unii Europejskiej oraz kraje partnerskie z następujących regionów:

 • Europa Wschodnia: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
 • Azja Centralna: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan
 • Zachodnie Bałkany: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia
 • Region śródziemnomorski: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja, Izrael, Jordania, Liban, Palestyna, Syria.

Turcja, kraje EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria – mogą uczestniczyć w programie na zasadzie samofinansowania.

Ważnym aspektem programu Tempus IV jest zbliżanie systemów edukacji wyższej funkcjonujących w krajach partnerskich do systemu bolońskiego UE, co w przypadku Zachodnich Bałkanów ma być przygotowaniem krajów kandydujących do UE do przyszłego uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie”.W projektach Tempusa uczestniczą zazwyczaj uczelnie bądź stowarzyszenia szkół, ale partnerami mogą być także instytucje spoza środowiska akademickiego.

Obszary priorytetowe programu Tempus IV:

 • Reforma programu nauczania – modernizacja programów nauczania w dyscyplinach określonych jako priorytetowe przez kraje partnerskie, z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów, systemu studiów trzystopniowych oraz uznania stopni naukowych.
 • Poprawa systemu zarządzania uczelnią
  Zarządzanie uczelnią i usługi dla studentów
  Wprowadzenie systemu zapewniania jakości
  Instytucjonalna i finansowa autonomia oraz odpowiedzialność finansowa
  Równy dostęp do edukacji wyższej
  Rozwój współpracy międzynarodowej
 • Edukacja wyższa i społeczeństwo
  Szkolenie nauczycieli nieakademickich
  Rozwój partnerstwa z przedsiębiorstwami
  Trójkąt wiedzy edukacja-badania-innowacje
  Szkolenia dla pracowników służb publicznych (ministerstwa, władze regionalne/lokalne)
  Upowszechnianie uczenia się przez całe życie w społeczeństwie
  Ramy kwalifikacji

W oparciu o powyższe zagadnienia zdefiniowano narodowe i regionalne priorytety dla poszczególnych obszarów.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.