Similar

Celem projektu Similar – Supporting Integration of Migrant Learners, Asyluum Seekers and Refugees (projekt Erasmus+ KA2 nr 2016-1-PL01-KA204-026654) jest wspieranie integracji imigrantów poprzez wielowymiarowe działania, obejmujące samych imigrantów jak i osoby z nimi pracujące (organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów) oraz pozostałych interesariuszy z obszaru integracji i opieki społecznej.

Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu informacji od osób pracujących z imigrantami na temat ich doświadczeń. Są to pracownicy urzędów miejskich i państwowych, a także edukatorzy oraz wolontariusze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wspierają imigrantów w rozwiązywaniu problemów, takich jak np. znalezienie zakwaterowania.

Informacje uzyskane w ten sposób staną się punktem wyjścia do opracowania narzędzi mających na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z imigrantami w zakresie integracji. Zostanie opracowany podręcznik „Narzędzia zwiększenia świadomości i wrażliwości osób pracujących z migrantami”. Ponadto zostanie przygotowany zbiór już stosowanych, ale udoskonalonych, dobrych praktyk – informacji na temat inicjatyw wspierających integrację oraz metod ich wdrażania.

Projekt adresowany jest także do grup docelowych, które dotychczas nie były bezpośrednio zaangażowane w obsługę imigrantów: edukatorów, straży miejskiej oraz wolontariuszy.

Partnerzy projektu, na czele z koordynatorem Uniwersytetem Łódzkim, wierzą, że istnieje potrzeba wychowywania i kształcenia młodych ludzi w duchu tolerancji oraz głębokiego zrozumienia dla innych religii, kultur, tradycji i poglądów politycznych. To właśnie edukatorzy – nauczyciele, pedagodzy, studenci nauk o wychowaniu mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw społecznych w stosunku do imigrantów, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Ze względu na bezpośredni kontakt z imigrantami w sytuacjach wymagających interwencji, policjanci i strażnicy miejscy powinni zostać wyposażeni w konkretną wiedzę w zakresie komunikacji, sposobów pomocy w nagłych wypadkach oraz możliwości wspierania integracji imigrantów.

Ponieważ wolontariusze stanowią coraz liczniejszą grupę zaangażowaną bezpośrednio w społeczną i edukacyjną działalność na rzecz imigrantów, ich także należy wyposażyć w kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego oraz sposobów efektywnego wspierania imigrantów. Przedstawiciele obu powyższych grup mają zróżnicowany dostęp do szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy z uchodźcami. W Niemczech i na Węgrzech, do których w ostatnich latach dotarła liczna grupa osób ubiegających się o status uchodźcy, istnieje duża potrzeba zapewnienia dodatkowych szkoleń dla wolontariuszy. W innych krajach partnerskich, w Polsce i na Słowenii, pracownicy socjalni powinni być z kolei przygotowani do pomocy integracyjnej dla zwiększającej się liczby migrantów ekonomicznych.

Bieżące postępy w projekcie i aktualności można śledzić na stronie internetowej www.similarproject.eu

Konsorcjum projektowe:

  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Niemcy
  • Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Słowenia
  • Menedek Hungarian Association for Migrants, Węgry
  • Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology LTD-CARDET, Cypr

Kontakt:
Marta Chruściel
Koordynator projektu
E: marta.chrusciel@uni.lodz.pl
W: www.uni.lodz.pl

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.