FYS-Forums

Międzynarodowy projekt Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości (Future Youth School Forums – FYS-Forums) jest realizowany w latach 2015-2018 w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w Edukacji Szkolnej. Projekt koresponduje z aktualnymi priorytetami UE do roku 2020, którymi są zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia Europejczyków oraz zwiększenie ich zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Zalecane działania w krajach członkowskich powinny w szczególności koncentrować się na (1) zwiększeniu motywacji do uczenia się, ze zwróceniem uwagi na uczniów zagrożonych wczesnym porzuceniem nauki, (2) rozwijaniu w uczniach kompetencji komunikacyjnych, społecznych i obywatelskich, (3) rozwijaniu w nauczycielach zdolności kreatywnego tworzenia i korzystania z programów nauczania wraz ze wzrostem umiejętności dydaktycznych, oraz na (4) zwiększeniu zaangażowania obywatelskiego młodzieży z UE.

Współczesny system edukacyjny w niedostatecznie efektywny sposób rozwija transwersalne umiejętności uczniów, które mogłyby być wykorzystywane w działalności zawodowej bądź/i życiu (np. umiejętności komunikacyjne i organizacyjne oraz przedsiębiorczość i pewność siebie ). Wiele krajów członkowskich w programach edukacyjnych kładzie nacisk na wiedzę (np. UK National Curriculum 2014), marginalizując tym samym rozwój wspomnianych wyżej umiejętności. Tymczasem, jak wykazały badania (np. Think Global 2013 – http://think-global.org.uk/resources/item/7508), wśród pracodawców jest ogromne zapotrzebowanie na ich wspieranie w procesie edukacji formalnej. Podobny deficyt obserwowany jest w kwestii rozwoju młodzieżowej demokracji. Młodzi nie angażują się w działalność obywatelską czego jedną z przyczyn może być brak, bądź nieefektywność edukacji obywatelskiej (patrz: raport EACA 2012 EU Citizenship) w cyklu kształcenia (formalnym/nieformalnym).

Współczesne programy edukacyjne, w niemal wszystkich krajach członkowskich, kładą ogromny nacisk na egzaminy, które są rozpoznawalne jako wiarygodne źródło monitorowania wiedzy i postępów w nauce ucznia. Wiąże się to z dużą presją nie tylko dla młodego człowieka, ale również nauczyciela, który w kontekście oczekiwań co do jego roli zawodowej, ma ograniczone możliwości wprowadzania dodatkowych treści, które odnosiłyby się do rozwoju profesjonalnych/ społecznych/ obywatelskich umiejętności uczniów (np. patrz Polska, Włochy). Ponieważ przygotowanie i organizacja programu korespondującego z rozwojem wspomnianych wyżej umiejętności jest czasochłonne, większość nauczycieli nie ma czasu na ich wdrażanie.

SPODZIEWANE EFEKTY DLA MŁODYCH LUDZI: Funkcjonowanie FYS-Forums pozwoli na zaangażowanie młodzieży, a w szczególności tej pochodzącej z defaworyzowanych/nieuprzywilejowanych środowisk, w działania obywatelskie i społeczną partycypację. Dzięki niemu młodzi ludzie zdobędą umiejętność krytycznego myślenia oraz zwiększy się ich poczucie sprawstwa, a tym samym wiara we własne siły. Funkcjonowanie FYS-Forums da szansę rzeczywistego udziału młodzieży w kwestie, które korespondują z ich potrzebami i odpowiadają na istotne z punktu widzenia lokalnego i globalnego problemy. Pozwoli im również na rozwinięcie umiejętności rozpoznawalnych jako wartościowe zarówno w działalności zawodowej, jak również w codziennym życiu społecznym.

SPODZIEWANE EFEKTY DLA NAUCZYCIELI: Nauczyciele podniosą swoje umiejętności pedagogiczne, które bezpośrednio będą mogli wykorzystać do promowania idei przywództwa młodzieży, jako integralnej części programu kształcenia.

SPODZIEWANE EFEKTY DLA POLITYKI EDUKACYJNEJ: Naszym dążeniem będzie uwrażliwienie władz na poziomie lokalnym, krajowym, jak również europejskim na kwestię zaangażowanie młodzieży w życie polityczne i rzeczywiste liczenie się z ich opinią podczas projektowania działań.

SPODZIEWANE EFEKTY DLA ROZWOJU WIEDZY: Dzięki projektowi możliwe będzie lepsze zrozumienie zjawiska wzrostu partycypacji i zaangażowania społecznego oraz uwarunkowań, które sprzyjają przeciwstawianie się problemowi przedwczesnego porzucania nauki przez młodych ludzi, w tym w szczególności młodzieży pochodzącej z nieuprzywilejowanych środowisk.

Program: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne
Czas trwania: 01.09.2015- 31.08.2018
Koordynator:
Oxfam GB
Partnerzy:
Uniwersytet Łódzki
Oxfam Italy
ITCentre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET)
Jaunimo Karjeros Centras (JKC)

Strona internetowa projektu:
http://www.fys-forums.eu/pl/

Osoby do kontaktu:
Joanna Leek
Wydział Nauk o Wychowaniu
joanna.leek@uni.lodz.pl

Marcin Podogrocki
Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
mpodogrocki@uni.lodz.pl

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.