FIZCOM

Projekt FIZCOM – Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych” ma na celu stworzenie nowatorskiego kursu z przedmiotu podstawowego – fizjologia zwierząt. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych i stworzeniu warunków do interaktywnej współpracy studenta z komputerem, proponowany nowatorski kurs dydaktyczny fizjologii zwierząt pozwoli na całkowitą zmianę sposobu kształcenia studentów. W ramach realizacji tego celu studenci będą mieli możliwość wirtualnego obserwowania zjawisk fizycznych zachodzących w żywym organizmie wykonując polecenia i rozwiązując zadania generowane przez interaktywny program komputerowy LabTutor, produkowany przez firmę ADInstruments.

Program: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Czas trwania: 01.03.2014 – 31.05.2016
Instytucja koordynująca: Uniwersytet Łódzki
Jednostka: Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wartość projektu: 624 798,00 zł

Strona internetowa projektu: www.fizcom.uni.lodz.pl

Rezultaty projektu

  • całkowite odstąpienie od wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych dla potrzeb dydaktyki fizjologii zwierząt i zastąpienie materiału zwierzęcego zaawansowanymi programami komputerowymi;
  • wspieranie równości szans w procesie edukacyjnym poprzez czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych studentów z niepełnosprawnością ruchową;
  • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej UŁ dla studentów z kraju i zagranicy;
  • podniesie jakość kształcenia zwłaszcza w języku angielskim, co rozszerzy możliwości kształcenia studentów z zagranicy;
  • podniesienie konkurencyjność UŁ na rynku edukacyjnym w kraju i UE.


Możliwość komentowania jest wyłączona.