iPro

iProfessional (iPro) jest platformą współpracy między instytucjami z 8 krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu zbadania potencjału kolaboracji przestrzeni interaktywnych mediów (nowych mediów), sztuki, designu, biznesu oraz instytucji szkolnictwa wyższego proponujących studiach z tego zakresu (media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, nowe media, dziennikarstwo, medioznawstwo itp.) w krajach partnerskich projektu. Zawiązana współpraca koncentruje się wokół wykrycia ewentualnych umiejętności i kompetencji wynikających z niedopasowania pomiędzy sferą edukacji a wymogami rynku i światem profesjonalnym. W konsekwencji wprowadzenia mechanizmu pilotażowego partnerzy projektu dążyć będą do usunięcia owych rozbieżności poprzez projektowanie i koordynowanie ram programów nauczania tak, by dostosować je do wymogów konkretnych sektorów rynku pracy. Przez sformułowanie „sektory rynku pracy” rozumiemy wszystkie możliwe przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które swą działalność opierają na relacjach z mediami i przestrzeniami aktywności kulturowej – zarówno tymi tradycyjnymi, jak i tzw. „nowymi” lub interaktywnymi mediami i dziedzinami sztuki. Projekt realizowany jest w ramach programu wielostronnego Erasmus – Uczenie się przez całe życie. Projekt uzyskał również dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program: Projekt wielostronny LLP Erasmus
Czas trwania: 01.10.2013 – 30.09.2015
Strona projektu: http://ipro-project.eu/
Instytucja koordynująca: Institute for postgraduate studies at UNWE, Bułgaria

Instytucje partnerskie:
•    Institute for postgraduate studies at UNWE, Bułgaria
•    Institute for training of personnel on international organization, Bułgaria
•    Audio-visual Technologies Informatics and telecommunications, Belgia
•    Telecentar, Chorwacja
•    Institute of Art, Design & Technology, Irlandia
•    Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei, Rumunia
•    Uniwersytet Łódzki, Polska
•    Tiber Umbria Comett Education Programme, Włochy
•    Vilnius Gediminas Technical University, Litwa

Celem projektu jest opracowanie ram programowych, ich przetestowanie, a następnie rozpowszechnienie wyników opartych na stworzonym modelu, które pomogą sektorowi edukacji – zwłaszcza w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego – w dopasowaniu ich programów (oraz efektów kształcenia) do wymogów stawianych przez współczesne społeczeństwa europejskie i rynek pracy oparty o media. Skonstruowane ramy mają wykazać swoją skuteczność i jakość w serii działań pilotażowych przeprowadzonych przez instytucje uczestniczące w projekcie. W celu zapewnienia trafności i trwałości efektów projektu konsorcjum partnerskie, od początku jego realizacji, zaprasza zainteresowane jednostki naukowe, a także przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje do udostępniania wyników i wniosków projektu (jeszcze na etapie samego procesu pozyskiwania informacji). Projekt ten zakłada pełną dostępność i przejrzystość prowadzonych badań. Główne działania obejmują:

1. zaprojektowanie instrumentów badania w celu wykrycia luk w kompetencjach i umiejętnościach absolwentów wybranych kierunków, a w konsekwencji uzyskanie poprawy jakości i efektów kształcenia oraz dostosowanie absolwentów do wymogów rynku pracy,
2. zdefiniowanie instrumentów projektowania programów nauczania, które są właściwe dla sektora docelowego, z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych (UE) wymogów i warunków rynków pracy,
3. zaprojektowanie wspólnej, nowej i dynamicznej ramy nauczania związanej z mediami cyfrowymi, mediami, komunikacją i sztuką,
4. przeprowadzenie pilotażu elementów opracowanego programu nauczania oraz opracowanie raportu w tych działań celem późniejszego udostępnienia opracowanych wyników, gotowych do aplikacji w konkretnych jednostkach naukowych.

Osoba kontaktowa: Karolina Tomczyk – karolina.tomczyk@uni.lodz.pl .

Projekt finansowany ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.