AMIEurope

AMIEurope – Art Migrations Into the EUROPEan Cultures

Tematem projektu jest historia i kultura europejskich społeczności wiejskich w XIX i XX wieku, przedstawione w sposób artystyczny i z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Projekt porusza także wątek zmian społecznych w Europie w tym kwestie migracji ze wsi do miast. Uczestnicy projektu przeprowadzą badania terenowe, które pozwolą wskazać m.in. podobieństwa i różnice występującew tych społecznościach w Europie na przestrzeni lat oraz analogie ze współcześnie występującymi zjawiskami. Następnie rezultaty zostaną przedstawione w formie artystycznej. Sztuka odgrywa w projekcie dużą rolę i jest środkiem do wyrażania indywidualnej tożsamości i przynależności do wspólnoty lokalnej jak również do podkreślania wartości wspólnych.

CEL PROJEKTU

Projekt wspiera współpracę i mobilność artystów, którzy będą towarzyszyć trzem grupom młodzieży z Europy (Włochy, Hiszpania, Polska) w podróży przez podobieństwa i różnice europejskich kultur.

program: Kultura 2007-2013,
czas trwania: 01.05.2009 – 30.09.2011
Instytucja koordynująca: Comune di Rionero in Vulture (Włochy)
Instytucje partnerskie:

 • Ajuntament de Sóller (Hiszpania, Majorka)
 • Associazione culturale Tetes de Bois (Włochy)
 • Uniwersytet Łódzki, Polska

Strona internetowa projektu
Profil na Facebooku

Istotną cechą projektu jest fakt, że z jednej strony jego celem jest promowanie interkulturowości i obywatelstwa europejskiego, a z drugiej nacisk na aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnych m.in. poprzez:

 • zbliżanie realiów miasta i wsi dzięki tworzeniu sieci powiązań pomiędzy dziedzictwem kulturowym tych obszarów;
 • konsolidację tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym i rozwijanie tożsamości europejskiej na bazie interkulturowości;
 • propagowanie lokalnych zasobów kulturowych, które są także interesujące w wymiarze wspólnotowym;
 • wspieranie lokalnego rozwoju poprzez włączenie społeczności.

Zadaniem uczestników projektu jest podążanie śladami kultury na obszarach wiejskich, które są dziś nadal widoczne w lokalnej tożsamości kulturowej. Celem projektu jest pokazanie poprzez sztukę, w jaki sposób ewolucja naszej współczesnej tożsamości została określona przez transformację z kultury rolniczej do miejskiej. W ten sposób możliwe stanie się dotarcie do źródeł wielu kultur i grup etnicznych, które zamieszkiwały tereny Europy i wzbogaciły ją swoimi wierzeniami i tradycjami.Odkrywanie na nowo świata tradycji i kultury wiejskiej jest koniecznym krokiem aby dalszy rozwój ludzkości i kultury, cywilizacji i ekonomi przebiegał w zgodzie z naszym pochodzeniem. Ważne jest także zdefiniowanie na nowo pojęcia miejskości, jako że miasta są głównym motorem rozwoju oraz zasadniczym źródłem tożsamości kulturowych.

Projekt jest przede wszystkim skierowany do ludzi młodych, jest także realizowany z ich bezpośrednim udziałem. Zostaną oni zaangażowani w badania nad tradycjami, zwyczajami oraz ogólnie pojmowaną tożsamością kulturową społeczności wiejskich. Inne zagadnienia których dotyka projekt, to problemy związane z włączeniem społecznym migrantów. W tym zawiera się rozczarowanie pobytem w „ziemi obiecanej” oraz ciężka praca podejmowana w celu poprawy warunków życia, bądź uzbierania pieniędzy na powrót do ojczyzny. Ważne jest, aby młodzież zapoznała się z tymi zagadnieniami, ponieważ istnieje związek pomiędzy przeszłością i teraźniejszością odnoszący się do trudności w stawianiu czoła oraz akceptowaniu różnorodności na szczeblu politycznym, społecznym i osobistym. Rozwój kultury masowej sprawił, że ludność Europy staje się jednorodną społecznością, pomimo tego, iż jest to kontynent bardzo zróżnicowany. Obecnie każde miasto znajduje się wewnątrz tygla kulturowego złożonego z różnych grup etnicznych. Działania mające na celu wyrównanie różnic społecznych są często sprzeczne ze sobąi nieskuteczne, a edukacja szkolna nie jest w stanie dostarczać wiedzy w kontekście interkulturowym.

ZAŁOŻNIA PROJEKTU

Cechą charakterystyczną projektu jest wykorzystanie sztuki w wielu aspektach:

 • jako narzędzia do poszukiwania i wyrażania podobieństw i różnic w czasie i miejscach;
 • jako sposobu promowania polityki społecznej;
 • jako katalizatora rozwoju lokalnego;
 • w celu promocji interkulturowości oraz poczucia przynależności do wspólnoty

Projekt w dużym stopniu dotyczy kultury oraz pojęcia interkulturowości. W prace włączeni zostaną artyści oraz społeczność lokalna, którzy pomogą w promocji wymiany interkulturowej i współpracy na polu kultury poprzez badania nad społecznościami wiejskimi w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech. Dla ludzi młodych projekt będzie zarówno doświadczeniem w wymiarze osobistym, jak i formą szkolenia zawodowego, które wyposaży ich w umiejętność promocji dziedzictwa kulturowego. Badania nad kulturowymi i historycznymi podobieństwami oraz różnicami w połączeniu ze zmianami społecznymi będą prowadzone zarówno w odniesieniu do czasu jak i miejsca. Rezultatem współpracy młodzieży i artystów będzie interpretacja i artystyczne przedstawienie podobieństw i różnic.

ZNACZENIE PROJEKTU

 • Duża europejska wartość dodana
 • Zgodność z celami szczegółowymi programu Kultura
 • Innowacyjność i wiedza ekspercka
 • Znaczenie społeczne działań
 • Współdziałanie i integracja
 • Działania informacyjne i dyseminacja rezultatów
 • Dostępności rezultatów
 • Długofalowe oddziaływanie projektu
 • Sprawne zarządzanie i zapewnienie jakości projektu

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

WIEDZA: PRZESZUKIWANIE NASZYCH WSPOMNIEŃ

Celem działań badawczych w projekcie jest zarejestrowanie podobieństw i różnic na przestrzeni czasu i pokoleń w społecznościach wiejskich, oraz jednoczesne poszukiwanie europejskiej tożsamości poprzez identyfikację powiązań interkulturowych w Polsce, Włoszech i Hiszpanii.

Zaangażowane osoby: młodzież, artyści, socjologowie, historycy, społeczeństwo.

Działania: gromadzenie informacji na temat życia codziennego, zwyczajów, tradycji ludności wiejskiej, a następnie dokumentacja zebranych wiadomości, przedmiotów, zdjęć oraz ich analiza. Informacje będą pochodzić z wywiadów przeprowadzonych z członkami rodzin wielopokoleniowych mieszkających na wsi.

INNOWACYJNA INTERPRETACJA: WĘDROWNE LABORATORIUM DOŚWIADCZALNE

Cele: artystyczna interpretacja zebranych informacji i materiałów.

Zaangażowane osoby: młodzi ludzie i artyści z trzech krajów partnerskich (w każdym laboratorium weźmie udział 12 studentów z każdego kraju, artyści, osoby starsze).

Działania: rozwijanie pomysłów artystycznych przez młodzież uczestniczącą (trzy grupy młodzieży, każda licząca 12 osób) opartych o wyniki badań terenowych.

WYDARZENIE: WĘDROWNY FESTIWAL LUDOWY

Osoby zaangażowane: trzy grupy młodzieży przygotowujące prace artystyczne, młode osoby działające w sektorze usług turystycznych zaangażowani wraz z profesjonalistami w organizację festiwalu, zajmującymi się organizacją takich imprez, artyści, społeczności lokalne.

Działania: organizacja i udział  w wędrownym festiwalu ludowym.

PARTNERSTWO

MIASTO RIONERO IN VULTURE, WŁOCHY – KOORDYNATOR PROJEKTU

Rionero in Vulture położone jest na pagórkowatym, wulkanicznym obszarze, na wschodnich zboczach góry Vulture. Przyozdobiony winnicami Aglianico, obszar ten obfituje w źródła i zacieniony jest starymi lasami gdzie swe siedliska mają ssaki, ptaki drapieżne oraz unikatowe gatunki motyli. Jeziora Monticchio są jednym z najbardziej cenionych cudów natury w tej okolicy. Tradycja historyczna Rionero in Vulture powiązana jestz osobą Giustino Fortunato, polityka, eseisty, który aktywnie angażował się w problemy społeczne południa Włoch oraz Carmine Crocco, słynnego rozbójnik, który poprowadził armię złożoną z trzech tysięcy mężczyzn w okresie zjednoczenia Włoch. Zniszczone przez trzęsienie ziemiw 1694 roku, Rionero in Vulture zostało później prawie całkowicie odbudowane.
Źródło:www.comune.rioneroinvulture.pz.itwww.aptbasilicata.it

REGION SÓLLER, MAJORKA, HISZPANIA – PARTNER

Miasto Sóller jest położne w centralnej części pasma górskiego Sierra de Tramontana. Jego początki sięgają czasów arabskiego panowania na wyspie. Najlepszym sposobem zwiedzania miasta jest spacer wybrukowanymi uliczkami, podczas którego można podziwiać fasady budynkówz półokrągłymi łukami i podwórka na których rosną drzewka pomarańczowe. Charakterystyczna architektura Sóller obejmuje także domy zbudowane w końcu XIX i na początku XX wieku przez emigrantów, którzy powrócili w rodzinne strony po dorobieniu się majątku za granicą.Styl tych budynków można określić jako kolonialny bądź modernistyczny. Fasady zostały udekorowane geometrycznymi, żelaznymi wzorami, które uznawane są za prawdziwe dzieła sztuki. Centralnym punktem miasta jest Plac Konstytucji, na którym dominują bary i restauracje. Plac jest także miejscem, gdzie swój początek bierze ulica handlowa Carrer de la Lluna. Port Sóller jest położony w dużej, naturalnej zatoce, a w jego pobliżu znajduje się mnóstwo barów, restauracji i hoteli. Najlepszym sposobem podziwiania piękna zatoki jest wyruszenie z portu na przejażdżkę łodzią.
Źródło: www.ajsoller.net

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, POLSKA – PARTNER

Region łódzki znajduje się w geometrycznym centrum Polski. Różnorodność geograficzna i ekologiczna, bogate zbiorowiska roślinne, liczna populacja dzikich zwierząt, rzadkie gatunki ptaków oraz malowniczo usytuowane zbiorniki wodne zachwycają i sprawiają, że przyroda województwa łódzkiego jest jedyna w swoim rodzaju. Do najciekawszych regionów etnograficznych województwa łódzkiego należą: region łowicki, opoczyński, sieradzki. Regiony te przyciągają uwagę barwnością strojów, bogactwem sztuki ludowej (tkactwo, garncarstwo, hafciarstwo, wycinankarstwo) oraz wciąż żywą tradycją obrzędów i zwyczajów. Aktywnie działają zespoły folklorystyczne, kapele i śpiewacy ludowi, gawędziarze i grajkowie.

Uniwersytet Łódzki, położony w centralnej części Polski, należy do grupy największych polskich uniwersytetów. Społeczność uniwersytecka liczy 40,000 studentów i prawie 4000 pracowników, a uczelnia może poszczycić się 12 wydziałami oraz innymi interdyscyplinarnymi jednostkami organizacyjnymi, takimi jak Centrum Doskonałości KNOWBASE czy Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii. Uniwersytet Łódzki kształci na 33 kierunkach i 134 specjalizacjach, posiada także duży wybór studiów doktoranckich i 90 programów studiów podyplomowych. Idea uczenia się przez całe życie zajmuje ważne miejsce w misji naszej uczelni. Każdego roku monitorujemy bieżące zmiany i innowacje w edukacji. Staramy się zaproponować formy i programy nauczania odnoszące się do nowoczesnych, wysokich standardów europejskich.

Źródło: www.uni.lodz.pl
www.regiony.poland.gov.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu Kultura

Możliwość komentowania jest wyłączona.