E-ViEW

Partnerzy zaangażowani w projekt E-ViEW – European Virtual Environment for Work-Based Learning, wspólnie podjęli się stworzenia oraz pilotażu Europejskiego Wirtualnego Kampusu przeznaczonego dla osób kształcących się w miejscu pracy, który będzie skupiał się na poprawie umiejętności i kompetencji menadżerskich w kontekście europejskim.

program: LLP Erasmus Virtual Campuses,
czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: University of East London, Wielka Brytania, Londyn
Instytucje partnerskie:

 • ATiT bvba, Audiovisual Technologies, Informatics & Telecommunications, Belgia, Roosbeek
 • National College Ireland, Irlandia, Dublin
 • Universidade do Porto, Portugalia, Porto
 • Uniwersytet Łódzki, Polska

Oficjalna strona internetowa projektu: www.e-view-project.eu

Cele projektu

Cele projektu zostały zdefiniowane w ten sposób aby w szczególności odpowiadać na potrzeby pracodawców, pracowników oraz szkół wyższych. Głównym celem projektu E-ViEW jest stworzenie – na podstawie istniejących rozwiązań i wiedzy eksperckiej – pilotażu, jak również dyseminacja zasobów i metodologii, wspierających międzynarodowe wdrożenie kształcenia ustawicznego w miejscu pracy, realizowanego w formie wirtualnego kampusu. Jego przedmiotem będzie podwyższenie umiejętności i kompetencji z obszaru zarządzania w kontekście europejskim.

Uzasadnieniem realizacji projektu jest przekonanie instytucji partnerskich o potrzebie kształcenia w miejscu pracy, które odpowie na zapotrzebowanie odnośnie umiejętności i kompetencji menadżerskich. Ten model kształcenia powinien wykorzystywać najnowsze rozwiązania pedagogiczne z zakresu mieszanych form kształcenia (blended learning) oraz metodyki szkoleń. Przekonanie to znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań prowadzonych w Europie.

Celem projektu jest ułatwienie mobilności wirtualnej i współpracy szkół wyższych, pracowników i przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, dzięki zintegrowaniu innowacyjnych mediów oraz istniejących technologii w obrębie Wirtualnego Kampusu, które ułatwią i udoskonalą formalne i nieformalne interakcje pomiędzy osobami uczącymi się, przedsiębiorstwami i kadrą uniwersytecką na szczeblu europejskim.

Plan pracy w projekcie został podzielony na kilka faz:

 • Szczegółowa analiza potrzeb z udziałem pracowników, przedsiębiorstw oraz instytucji edukacji wyższej, aby zagwarantować, że wymagania użytkownika są centralnym punktem procesu tworzenia rezultatów oraz pilotażu. Będzie temu towarzyszyć gruntowny przegląd literatury oraz istniejących praktyk w celu zidentyfikowania odpowiednich usług i działań w krajach partnerskich. Analiza potrzeb ma na celu zbliżenie do siebie świata edukacji i biznesu.
 • Faza projektowania ma za zadanie wytworzenie modułu szkoleniowego bazującego na wymogach programowych wynikających z analizy potrzeb. Moduł będzie dotyczył tematów z obszaru zarządzania przeznaczonych dla początkujących menadżerów oraz osób kształcących się na menadżerów w europejskich przedsiębiorstwach, z położeniem nacisku na pracę w obrębie całej Europy.
 • Stworzenie struktury Wirtualnego Kampusu w celu wdrożenia modułu, z uwzględnieniem kwestii związanych z kwalifikacjami, realną analizą kosztów i korzyści oraz właściwego poziomu dostarczenia usługi, tak aby sprostać oczekiwaniom osób szkolących się miejscu pracy. Równolegle partnerzy dostosują istniejącą infrastrukturę, aby zapewnić wsparcie dla wdrożenia kursu, realizowanego z wykorzystaniem zindywidualizowanej otwartej metodologii.
 • Moduł szkoleniowy zostanie wykorzystany do przeprowadzenia pilotażu w różnych zawodowych kontekstach poprzez współpracę partnerów z przedsiębiorstwami w krajach uczestniczących w projekcie. Partnerzy podzielą się doświadczeniami z projektu z interesariuszami, dostawcami usług oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tematem kształcenia w miejscu pracy. Przyczyni się to do stworzenia bazy wiedzy odnośnie najlepszych sposobów sprostania potrzebom osób szkolących się w miejscu pracy, szczególnie w odniesieniu do transgranicznych umiejętności i kompetencji menadżerskich.

Rezultaty projektu

 • struktura Wirtualnego Kampusu przeznaczonego dla celów kształcenia ustawicznego w miejscu pracy,
 • przykładowy moduł,
 • pilotaż kursu w Wielkiej Brytanii, Polsce, Portugalii i Irlandii z udziałem czterech pracodawców i przynajmniej 100 pracowników,
 • podręcznik dostępny online, zawierający opis doświadczeń wynikających z tworzenia i realizacji kursu w formie Wirtualnego Kampusu, przeznaczonego dla celów kształcenia ustawicznego w miejscu pracy.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.