Programy

LLP

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Progam zakończył się w roku 2013 i został zastąpiony przez nowy program Erasmus+ (przewidziany na lata 2014 – 2020). Obecnie trawa realizacja ostatnich projektów. 

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)*  to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Więcej …

W skład programu „Uczenie się przez całe życie” wchodzą cztery programy sektorowe:

Comenius – jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie;  Więcej …

Erasmus – skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Niektóre działania są jednak otwarte także dla instytucji nieakademickich, na przykład przedsiębiorstw, organizacji czy placówek badawczych współpracujących z uczelniami; Więcej…

Leonardo da Vinci – to program finansujący projekty promujące mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; Więcej …

Grundtvig – służy on ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych, przede wszystkim z grup defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej. Grundtvig skierowany jest do rożnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Kształcenia Ustawicznego, fundacje, organizacje non profit, biblioteki, muzea i inne). Więcej …

Program międzysektorowy obejmuje cztery kluczowe działania:

Współpraca w zakresie polityki i innowacji ma za zadanie wspierać innowacyjność w uczeniu się przez całe życie oraz przeprowadzać analizy porownawcze z zakresu edukacji w realizowanych projektach wielostronnych i sieciach tematycznych.

Języki obce – instytucje specjalizujące się w nauczaniu języków obcych mogą współpracować w ramach projektow wielostronnych i sieci tematycznych. Celem współpracy jest promowanie nauki języków obcych (szczegolnie tych mniej rozpowszechnionych), opracowanie programów kształcenia nauczycieli języków i upowszechnienie innowacyjnych materiałów do nauki.

Technologie informacyjno-komunikacyjne – to inicjatywa wspierania projektów wielostronnych z udziałem ośrodków badawczych i instytucji zajmujących się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Współpraca ma na celu rozwój i testowanie nowych narzędzi, technik i metod dydaktycznych oraz ich jak najszersze wykorzystanie na wszystkich poziomach kształcenia, a zwłaszcza w nauczaniu na odległość.

Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników (waloryzacja) – przedsięwzięcia finansowane w tej akcji mają służyć upowszechnianiu i wykorzystywaniu konkretnych rozwiązań, przykładów „dobrej praktyki” wypracowanych w projektach realizowanych w programach sektorowych i innych kluczowych działaniach. Więcej …

Ponadto w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” funkcjonuje Jean Monnet – program, który wspiera badania i analizy oraz działalność instytucji prowadzących prace badawcze i opracowujących nowe metody nauczania w dziedzinie integracji europejskiej. Więcej …

* Informacje pochodzą z materiałów promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Agencji Wykonawczej ds. Eduakcji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, gdzie można zapoznać się ze szczgółowymi infromacjiami odnośnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.