Programy

Erasmus+


logo programu Erasmus+Program wspierający edukację, szkolenia, młodzież i sport na lata 2014-2020.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1. stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus) oraz program Sport.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
oraz dwa rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje Erasmus+ w zakresie kompetencji Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych:

Akcja 1
Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees) – organizacja innowacyjnych wspólnych studiów drugiego stopnia drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium dla studentów na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim.

Akcja 2
Partnerstwa strategiczne (projekty wielostronne) z dziedziny szkolnictwa wyższego, edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.
Przykładowe działania:

 • Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi).
 • Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa.
 • Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych).
 • Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).
 • Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami.
 • Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.
 • Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy.
 • Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE.
 • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych.
 • Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania.
 • Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych.

Sojusze na rzecz wiedzy (projekty wielostronne realizowane wspólnie z przedsiębiorstwami)
Przykładowe działania:

Pobudzanie innowacyjności w szkolnictwie wyższym, biznesie i w szerszym środowisku społeczno-ekonomicznym.

 • wspólny rozwój i wdrażanie nowych metod uczenia się i nauczania (takich jak nowe multidyscyplinarne programy nauczania, nauczanie i uczenie się skoncentrowane na osobie uczącej się i oparte na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów);
 • organizowanie trwałych programów i działań edukacyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami;
 • wspólne opracowywanie rozwiązań dla trudnych problemów, innowacja produktowa i procesowa (wspólna praca studentów, profesorów i specjalistów.

Rozwijanie podejścia przedsiębiorczego i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości

 • tworzenie systemów uczenia się umiejętności przekrojowych i stosowania ich w programach szkolnictwa wyższego przygotowywanych we współpracy z przedsiębiorstwami, mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie, pobudzanie kreatywności oraz rozwoju nowych ścieżek kariery;
 • wprowadzanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w ramy każdej dyscypliny, aby zapewnić studentom, naukowcom, kadrze i pedagogom wiedzę, umiejętności i motywację niezbędne do angażowania się w działania w zakresie przedsiębiorczości na różnorodnych polach;
 • otwieranie nowych możliwości uczenia się dzięki praktycznemu zastosowaniu.

Pobudzanie przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami

 • związane z zakresem studiów działania w przedsiębiorstwach, które stanowią nieodłączny element programu nauczania, są uznawane i za które przysługują punkty zaliczeniowe;
 • struktury do badania i testowania środków innowacyjnych.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
Przykładowe działania:

 • modernizacja kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wykorzystywanie ich potencjału do rozwoju gospodarczego i innowacji, w szczególności na poziomie lokalnym i regionalnym, zwiększając konkurencyjność danego sektora;
 • zwiększenie wymiany wiedzy i praktyk między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a rynkiem pracy przez wprowadzenie uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.

Budowanie potencjału – projekty we współpracy z krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży. Projekty z zakresu budowania potencjału mają na celu wspieranie procesów modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji i systemów.

Działania „Jean Monnet” – akademickie moduły, katedry i centra doskonałości, sieci i wielostronne projekty dotyczące integracji europejskiej.

Sport – współpraca partnerska na rzecz promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.

Więcej informacji:
Przewodnik po programie :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Strona internetowa programu:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Strona internetowa Erasmus+ prowadzona przez polską agencji narodową programu:
http://erasmusplus.org.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.