Elder Experience – New Knowledge

Realizacja projektu Elder Experience – New Knowledge, Qualification of Seniors coming from Restructuring Sectors for the Intergenerational Knowledge Transfer, ma na celu uzyskanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych umożliwiających ludziom starszym z restrukturyzowanych sektorów gospodarki podniesienie kwalifikacji i umożliwienie  procesu wzajemnego transferu wiedzy z przedstawicielami młodszych pokoleń.

Program: LLP- Gruntvig Multilateral Project
Czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Partnerstwo:

 • FTSI – Fundación de Trabajadores de la Siderugia Integral, Hiszpania (promotor projektu);
 • Fondo Formación Euskadi, Hiszpania (koordynator)
 • BEST, Austria (partner)
 • Folkuniversitetet, Szwecja (partner)
 • Institute of Education Science, Rumunia (partner)
 • Uniwersytet Łódzki, Polska (partner)
Oficjalna strona internetowa projektu:

Nałożenie się procesu starzenia się społeczeństwa europejskiego i kryzysu ekonomicznego uwidoczniło negatywny efekt utraty wiedzy i doświadczenia gromadzonego przez osoby starsze wraz z ich odejściem  z rynku pracy. Wspieranie aktywności osób starszych i zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami są podstawowymi czynnikami osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej mówiącej o poprawie konkurencyjności, zrównoważonym, powszechnie dostępnym rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

W tym kontekście można zauważyć, że tradycyjne systemy uczenia się przez całe życie nie proponują rozwiązań dwóch istotnych problemów: niewystarczających środków waloryzujących wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz niewystarczające zastosowania uczenia się przez całe życie do włączenia społecznego osób starszych i zarządzania wiekiem (Memorandum and White book of Learning Throughout Life). Nasi seniorzy, gdy opuszczają rynek pracy nie maja stworzonych możliwości oferowania posiadanego know-how, dalszego kształcenia się w kierunku aktywności zawodowej, co wiąże się z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Nasz projekt zakłada opracowanie środków i metodologii dydaktycznych (kurs szkoleniowy) opartych na metodologii NICT, pozwalających wykwalifikowanym SENIOROM z restrukturyzowanych sektorów gospodarki na wzięcie aktywnego udziału w procesie szkolenia osób młodych, poprzez transfer i waloryzację ich wiedzy. Osoby starsze pełniłyby rolę DOŚWIADCZONYCH MENTORÓW.

Cele projektu

 • Zebranie przykładów dobrej praktyki z zakresu międzypokoleniowego transferu wiedzy na poziomie europejskim.
 • Identyfikacja i analiza niezbędnych kompetencji wspomagających transfer międzypokoleniowy.
 • Promowanie aktywnego starzenia się, wolontariatu, aktywności społecznej SENIORÓW.
 • Opracowanie środowiska szkoleniowego osób starszych stymulującego  rozwój i poprawiającego poczucie własnej wartości SENIORÓW.
 • Promowanie idei otwartych drzwi do oferty uczenia się przez całe życie poprzez wykorzystanie narzędzi szkoleniowych NICT.
 • Rozwinięcie innowacyjnych środków wspierających wzajemny kontakt , wymianę doświadczeń i wiedzy między pokoleniami.
 • Transfer rezultatów do innych krajów poprzez organizację kursów szkoleniowych.
 • Wspieranie mobilności SENIORÓW poprzez narzędzia programu Uczenie się przez Całe Życie.

Rezultaty projektu

 • Raport na temat edukacji międzypokoleniowej w Europie
 • Katalog kompetencji kluczowy w edukacji międzypokoleniowej
 • Kurs szkoleniowy z zakresu międzypokoleniowego transferu wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem NICT
 • Kurs pilotażowy dla 10 osób z każdego kraju partnerskiego
 • Strategia wdrażania rezultatów
 • Opracowanie kursu i zaoferowanie go w ramach oferty kursów Grundtvig
 • Konferencja końcowa i seminaria informacyjne

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.