Empowering VET Teachers

E-VET – nowy projekt w ramach Erasmus + stworzy innowacyjną platformę e-learningu z miękkimi umiejętnościami zawodowymi dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego

Partnerzy z 5 krajów UE – Bułgarii, Cypru, Włoch, Polski i Hiszpanii – rozpoczęli nowe strategiczne partnerstwo w celu podniesienia kwalifikacji nowowykwalifikowanych nauczycieli szkolnictwa zawodowego pracujących
z uczniami-imigrantami. Projekt prowadzony jest od października 2018 r. do września 2020 r. pod nazwą „Wzmocnienie pozycji nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego – innowacyjne i udoskonalone UDZ dla nowo wykwalifikowanych nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego pracujących z uczniami z zagranicy”, w skrócie „E-VET”.

W Unii Europejskiej wysoka jakość kształcenia i szkolenia zawodowego została uznana za jeden z elementów wspierających i podtrzymujących wzrost gospodarczy zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie stopa bezrobocia młodzieży na poziomie 18,4% w UE w 2016 r. oraz rosnący ogólny przepływ 3,4 mln osób imigrujących do i między państwami członkowskimi UE-28 wywierają presję na gospodarkę. Powyższe problemy potencjalnie mogłyby zostać złagodzone dzięki zapewnieniu skutecznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli mają wpływ na jakość nauczania, dlatego w większości krajów wymaga się od nauczycieli uczestniczenia w programach ustawicznego doskonalenia zawodowego (UDZ). Często jednak występuje niedopasowanie między potrzebami w zakresie rozwoju zawodowego wyrażonymi przez nauczycieli a rzeczywistą treścią ich szkoleń. Może to stwarzać pewne wyzwania, szczególnie dla nowowykwalifikowanych nauczycieli. Mimo, że w prawie dwóch trzecich krajów UE nauczyciele ci mają dostęp do zorganizowanej fazy wprowadzającej zapewniającej dodatkowe szkolenia, a także spersonalizowaną pomoc i wsparcie, takie programy trwają maksymalnie jeden rok, co nie pozwala na wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne w pracy w środowisku wielokulturowym.

Wysoką jakość nauczania można osiągnąć (między innymi) poprzez podejmowanie innowacyjnych działań w celu zapewnienia odpowiedniej edukacji nauczycieli, wspierania ustawicznego doskonalenia zawodowego i uatrakcyjnienia nauczania jako wyboru zawodowego. Nauczyciele szkolnictwa zawodowego odnoszą sukcesy nie tylko w oparciu o umiejętności pedagogiczne, ale także dzięki w cechom zawodowym i umiejętnościom „miękkim”, takimi jak etyka zawodowa, myślenie analityczne i koncepcyjne, planowanie i ustalanie oczekiwań, umiejętności przywódcze i relacje z innymi. Takie cechy mogą również ułatwić pracę z uczniami-imigrantami pochodzącymi z nieuprzywilejowanych środowisk etnicznych. Dlatego projekt E-VET koncentruje się na zwiększeniu efektywności nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez rozwój ich umiejętności „miękkich”.

Ważnym celem projektu jest zapewnienie nowowykwalifikowanym nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego internetowego narzędzia diagnostycznego oceniającego ich umiejętności w obszarach odgrywających szczególne znaczenie w pracy z uczniami-imigrantami. Drugim priorytetem jest podniesienie umiejętności tych nauczycieli za pomocą metod i narzędzi stymulujących umiejętności „miękkie” i promujących umiejętność komunikacji oraz kompetencje międzykulturowe. Ponadto, projekt zakłada dostarczenie uczestnikom przewodników w wersji cyfrowej dotyczących działań, które zwiększają włączenie społeczne w środowisku klasowym w celu wspierania integracji uczniów-imigrantów.

Projekt ma wymiar europejski i dąży do sprostania wyżej przedstawionym wyzwaniom, tworząc narzędzia wspierające nauczycieli i wzmacniające proces kształcenia i szkolenia zawodowego na rynkach europejskich. W swoim założeniu powinien również zachęcić nauczycieli, aby działali jako kluczowi agenci w procesie tworzenia integracyjnego środowiska edukacyjnego dla uczniów-imigrantów. Projekt jest finansowany w ramach Key Action 2 programu Erasmus +, który koncentruje się na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Aby uzyskać więcej informacji śledź profil na Facebooku

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet Łódzki, Polska – koordynator
  • Asociación Valencia Inno Hub, Hiszpania
  • Stowarzyszenie EURO LIDER, Polska
  • InEuropa srl, Włochy
  • M.K. INNOVATIONS LTD, Cypr
  • KNOW AND CAN ASSOCIATION, Bułgaria

Kierownik projektu:

dr hab. Justyna Wiktorowicz, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

email: justyna.wiktorowicz@uni.lodz.pl 

 

logo programu Erasmus+

Ten projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 

Możliwość komentowania jest wyłączona.