EL4VET

Głównym celem projektu EL4VET – Teachers First – Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century,  jest zmniejszenie liczby młodych ludzi wyobcowanych lub nawet wykluczonych z systemu edukacji z powodu problemów związanych z ich zachowaniem  w społeczności szkolnej. Sposobem na poprawę tej sytuacji jest zwiększenie kwalifikacji nauczycieli z zakresu umiejętności miękkich (emotional literacy – EL) pozwalające na lepsze zrozumienie uczniów i pozytywne wpływanie na ich rozwój emocjonalny.

Specjaliści z City of Wolverhampton Collage opracowali metodologię i narzędzia szkoleniowe z zakresu EL dla nauczycieli zawodowych, które z sukcesem były stosowane w Wielkiej Brytanii. EL4VET zakłada transfer i adaptację tych materiałów w 6 krajach EU (PT, CZ, BG, CY, PL i MT). Zwiększanie kompetencji z zakresu EL u nauczycieli przedmiotów zawodowych przyniesie skutek w postaci większej satysfakcji zawodowej, polepszenia osiągnięć uczniów i spójności społecznej, zmniejszeniem stopnia wypalenia się nauczycieli oraz alienacji i wykluczenia wśród uczniów.

program: LLP, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
czas trwania: 01.10.2010 – 30.09.2012
Instytucja koordynująca: City of Wolverhampton College, Applied Centre for Emotional Literacy, Leadership and Research, Wielka Brytania
Instytucje partnerskie:

 • ATHENA, Czechy
 • BALKANPlan, Bułgaria
 • CONSTANTi, Cypr
 • ISQ, Portugalia
 • Paragon, Malta
 • Uniwersytet Łódzki, Polska

Cele projektu

 • Wzmocnienie jakości systemu kształcenia nauczycieli poprzez doskonalenie kompetencji miękkich nauczycieli przedmiotów zawodowych. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom na lepsze kształtowanie swoich relacji ze studentami, kolegami i innymi osobami związanymi z systemem oświaty. Przełoży się to na wzmocnienie motywacji uczniów do nauki i poprawę ich zachowań, wzrost ich osiągnięć edukacyjnych oraz kompetencji miękkich oraz wzmocni szansę na znalezienie pracy
 • Włączenie nauczycieli w opracowywanie i wdrażanie metodologii EL
 • Transfer innowacyjnej metodologii EL i wdrożenie w  instytucjach partnerskich
 • Transfer i adaptacja narzędzi badawczych i materiałów szkoleniowych: The Teacher Empathy/Emotional Literacy Training Curriculum (TEC), Teacher Emotional Literacy Scale (TELS) and Teacher Empathy/Emotional Literacy Interactive Tool (TEIT)
 • Poprawienie rezultatów końcowych po przeprowadzeniu pilotażu i zebraniu opinii interesariuszy
 • Opracowanie wspólnego zestawu wytycznych dla wdrażania metodologii i narzędzi EL w innych krajach UE.
 • Stworzenie platformy internetowej dla nauczycieli zawierającej materiały szkoleniowe, praktyczne przykłady zastosowań EL.
 • Rozpowszechnienie i wdrażanie rezultatów projektu na poziomie europejskim, jak  i lokalnym przez instytucje partnerskie

Rezultaty projektu

 • Analiza potrzeb  oparta na rezultatach badania ankietowego i istniejących źródłach informacji
 • Przetłumaczone i zaadaptowane narzędzia badawcze i materiały szkoleniowe: The Teacher Empathy/Emotional Literacy Training Curriculum (TEC), Teacher Emotional Literacy Scale (TELS) and Teacher Empathy/Emotional Literacy Interactive Tool (TEIT)
 • Wersji online Teacher Empathy/Emotional Literacy Interactive Tool (TEIT)
 • Kurs pilotażowy dla 10 nauczycieli
 • Warsztaty dla 12 nauczycieli z każdego kraju
 • Wspólne wytyczne do dalszego wdrażania materiałów szkoleniowych EL

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.