LiMe

Międzynarodowy projekt LiMe – Languages in Media przewiduje stworzenie internetowej platformy edukacyjnej oraz materiałów szkoleniowych w zakresie wykorzystania różnych mediów w edukacji językowej migrantów. Partnerzy projektu dążą do stworzenia narzędzi, które pozwolą cudzoziemcom dekodować przekazy medialne, a w efekcie łatwiej adaptować się do społeczeństw przyjmujących.

Program: LLP Key Activity 2 – Languages
Czas trwania: 01.01.2013 – 30.04.2015
Instytucja koordynująca: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Niemcy
Instytucje partnerskie:

  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • University of Wolverhampton, Wielka Brytania
  • Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa ASEV, Włochy
  • Universidad de Extremadura, Hiszpania
  • Language Education and Partnership Ltd., Wielka Brytania

Oficjalna strona projektu: www.languages-in-media.eu (w fazie tworzenia)

Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej ułatwiającej migrantom rozumienie specyficznego języka mediów, a przez to ułatwiającej proces adaptacji kulturowej. Platforma będzie zawierać zestaw atrakcyjnych, modelowych ćwiczeń językowych dla osób uczących się oraz przewodnik dla nauczycieli języka rodzimego jako obcego/drugiego, wskazujący jak można wykorzystywać materiały medialne w czasie lekcji językowych dla migrantów i jak za pomocą mediów wspomagać ich adaptację kulturową. Stworzenie platformy zostanie poprzedzone szerokimi badaniami kontekstualizacyjnymi przeprowadzonymi wśród migrantów (uczących się), nauczycieli języka rodzimego jako obcego/drugiego oraz wykładowców (osób kształcących nauczycieli języka rodzimego jako obcego/drugiego). Dogłębna analiza wyników badań przeprowadzona na poziomie krajowym partnerów projektu, jak i sumaryczna analiza wyników na poziomie międzynarodowym pozwoli na wyodrębnienie zarówno najbardziej użytecznych w procesie nauczania językowego przekazów medialnych, jak i tych, które dla migrantów stanowią barierę językową i kulturową.

Rezultaty projektu:

  • Raport z badań dotyczący modeli nauczania języków (angielskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego i hiszpańskiego), zwłaszcza z wykorzystaniem mass-mediów;
  • Identyfikacja modeli pedagogicznych dotyczących wykorzystywania mediów w nauczaniu języków, która następnie posłuży do stworzenia pakietu szkoleniowego ze wskazówkami dla nauczycieli jak korzystać z mediów w dydaktyce,
  • Wirtualna platforma nauczania języków zawierająca narzędzia, ćwiczenia i źródła edukacyjne, która może być wykorzystywana przez: (a) migrantów stosujących przygotowane narzędzia do rozwijania własnych kompetencji językowych i kulturowych; (b) nauczycieli i inne osoby zajmujące się nauczaniem języków.

Więcej informacji o projekcie udziela
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.