Ostatnia szansa na projekt z programu Lifelong Learning

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ zaprasza do współpracy.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na rok 2013 w ramach programu Lifelong Learning (od 2014 rozpocznie się program Erasmus for All). Terminy składania wniosków to w zależności od rodzaju akcji koniec stycznia i luty 2013. Jest to już ostatnia edycja, w ramach której można ubiegać się o dofinansowanie projektów z poszczególnych podprogramów:

  • Erasmus – skierowany do szkół wyższych, ich studentów i pracowników,
  • Leonardo da Vinci – finansuje projekty wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • Grundtvig – skierowany do rożnego typu organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników,
  • Comenius – adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie,
  • Jean Monnet – wspiera badania i analizy oraz działalność instytucji prowadzących prace badawcze i opracowujących nowe metody nauczania w dziedzinie integracji europejskiej,
  • Program Międzysektorowy – projekty promujące naukę języków obcych, a także edukację z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przykładowe działania podprogramów:

– poszerzanie dostępu do edukacji wyższej;
– dostosowywanie programów nauczania do istniejących i pojawiających się potrzeb na rynku pracy;
– rozwój inicjatyw lub narzędzi zwiększających szanse absolwentów na zdobycie zatrudnienia;
– lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
– rozwijanie nowych metod uczenia się i nauczania;
– propagowanie umiejętności i postaw służących przedsiębiorczości;
– tworzenie narzędzi służących rozwojowi kompetencji nauczycieli
– wielostronne projekty na rzecz transferu bądź rozwoju innowacji;
– zachęcanie do współpracy między sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego a światem pracy;
– rozwijanie innowacyjnych podejść do kształcenia międzypokoleniowego;
– zapewnianie wysokiej jakości edukacji drugiej szansy i szkoleń dla osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zaproszenia znajdą Państwo na stronie Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ (BMPE) http://proedu.uni.lodz.pl/dokumenty-linki/dokumenty-konkursowe

Na stronie można zapoznać się także z aktualnie realizowanymi projektami edukacyjnymi UŁ oraz na bieżąco śledzić aktualności związane z kolejnymi konkursami ogłaszanymi przez Komisję Europejską.

BMPE w swojej działalności skupia się na promocji i realizacji projektów edukacyjnych w ramach programów Lifelong Learning, Tempus, Erasmus Mundus oraz innych międzynarodowych programów edukacyjnych, finansowanych z budżetu Komisji Europejskiej, za wyjątkiem programów polegających na wymianie studentów i pracowników naukowych. Zadania biura obejmują:

  • wsparcie jednostek UŁ w procesie aplikowania (współpraca przy przygotowywaniu wniosku, przygotowanie dokumentacji formalnej, pomoc w znalezieniu partnerów do projektu);
  • pomoc na etapie prowadzenie projektu (administracyjne i finansowe zarządzaniem projektem, skompletowanie niezbędnej dokumentacji, doradztwo).

Zapraszamy do współpracy pracowników UŁ zainteresowanych uczestnictwem w programach edukacyjnych. Chętnie przybliżymy możliwości oferowane przez powyższe programy, pomożemy w przygotowaniu projektu i zapewnimy wsparcie w trakcie realizacji.

tel. 635 47 52
e-mail: proedu@uni.lodz.pl
Budynek Rektoratu UŁ
ul. Narutowicza 65, pokój 212
www.proedu.uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.