LiTE

Projekt Lite – Lost in Transition Europe koncentruje się na zbadaniu w krajach partnerskich obecnie funkcjonujących strategii wspierających włączanie w ramy systemu kształcenia wyższego osób nie spełniających wszystkich warunków kwalifikacyjnych (brak wymaganego wykształcenia formalnego, długa przerwa w uczeniu) lub rekrutujących się z grup niedoreprezentowanych (ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, etniczność, kraj pochodzenia).

Program: LLP Erasmus Multilateral Project, Social Inclusion in Higher Education
Czas trwania: 01.10.2011 – 30.11.2013
Instytucja koordynująca: University of Wolverhampton, Wielka Brytania
Instytucje partnerskie:

  • Uniwersytet Łódzki, Polska
  • University of Algarve, Portugalia
  • University of National and World Economy, Bułgaria

Strona internetowa projektu
www.lite-project.eu

Cele projektu:

W przypadku edukacji wyższej kwestia zakwalifikowania się i ukończenia pierwszego roku studiów są kluczowe dla zwiększenia dostępności i pomyślnego kontynuowania kształcenia przez studentów z grup słabo reprezentowanych. Celem projektu jest zrozumienie obecnie stosowanych strategii krajowych, wspierających rozpoczęcie przez uczniów edukacji wyższej oraz stworzenie i rozwój nowych strategii i zasobów dydaktycznych w tym zakresie. Projekt skupia się na zwiększeniu uczestnictwa niestandardowych uczniów (osoby z brakami w wykształceniu, powracające do edukacji formalnej itp.) w ramach edukacji wyższej oraz grup będących w mniejszości w przypadku tego typu edukacji. Projekt ma za zadanie stworzenie strategii i zasobów wsparcia zarówno w zakresie rozpoczynania przez te grupy edukacji wyższej, jak i ukończenia pierwszego roku studiów.

Rezultaty projektu:

  • Analiza i porównanie istniejących strategii i zasobów wspomagających etap przejściowy i pierwszy rok studiów w krajach partnerskich projektu. Obejmuje to dostęp do informacji oraz doradztwa, a także wsparcie umiejętności z zakresu uczenia się od etapu wstępnego po pierwszy rok studiów.
  • Strategie i modele pomocnicze do wdrożenia, uwzględniające określone w badaniu elementy, dostosowane do specyfiki każdego z partnerów konsorcjum.
  • Interaktywne zasoby dla studentów, pomagające w okresie przejściowym od przygotowania po pierwszy rok studiów wyższych. Na tym etapie personel wykorzystujący zasoby będzie korzystać ze wsparcia materiałów doradczych i pomocniczych.

Więcej informacji o projekcie udziela
Marcin Gońda
e-mail: marcin.gonda@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 47 52

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo programu "Uczenie się przez całe życie"

Możliwość komentowania jest wyłączona.